Освен на исторически находки района на село Реселец е богат на природни забележителности, които го правят едно от най-красивите села в Общината. Природата е най-внушителна от целия район. Тук има разнообразни пещери и местности, които са интересни за туристите. Забележителност е и природния феномен "Пропадалото", който представлява тектонски гребен, разположен на 1 км от селото в местността "Калето". Това е район с дължина около 250 м и ширина 30-40 м, който е пропаднал с около 30 м. Отвсякъде го обграждат отвесни скали и слизането в него става по пътечка между тях. Това е едно от малкото места в България, където се среща скорпион.
В съчетание с уникалните си климатични дадености - предпоставка за развитието на балнеоложки туризъм, с. Реселец е един естествен туристически център в общината.

На територията на село Реселец се намират множество защитени природни обекти:

- Скално образувание "Купените"
- Скални образувания "Скалните кукли" - "Сфинкса-Портата-Бучката-Замъка-Петела“
- Скално образуване "Куклите" в местността “Улея”
- Тектонски грабен "Калето"
- Водопад "Скока" на река Белилката
- Църквата „Св. Георги“ - построена е през 1893 г. И изографисана през 1894 г. от македонски иконописци.
- Находище на див божур в местността "Щръка"
- Черна топола в местността "Орехов дол"
- Летен дъб в местността "Студенец"
- Летен дъб в местността "Средна лъка"


Природната забележителност „Тектонски гребен Калето“ е част от защитени зони BG0000332 Карлуковски карст BG0001014 Карлуково, включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно природозащитното законодателство на Европейския съюз. Тя е с площ 57,4 ха и е създадена с цел опазване на тектонския гребен. Местността обхваща част от землището на с. Реселец, община Червен бряг и е обявена със Заповед № 703/07.04.1961 г.

Районът е важно гнездово местообитание на много петрофилни видове птици. На територията на защитените зони са установени 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове, 57 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 37 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът е едно от най-важните места в България и Европейския съюз за белоопашатия мишелов, късопръстия ястреб, бухала, осояда, земеродното рибарче и ястребогушото коприварче, които гнездят тук в значителна численост. Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка, която има много плътна гнездова популация в района. Защитена зона Карлуковски карст поддържа представителни за България гнездови популации на полската бъбрица, черния и белия щъркел. Два световно застрашени вида се срещат редовно в района – ливадния дърдавец, който гнезди тук и малкия корморан по време на миграция. Тук могат да бъдат видени и двата вида сухоземни костенурки: Testudo graeca и Testudo hermanni.

Общо 16 природни забележителности, една от които е и Тектонски гребен „Калето“ - с. Реселец и една защитена местност са включени в границите на Карлуковски карст, като по-голямата част от тях са обявени за опазване на пещери и скални образувания. Около 67% от мястото се припокрива с КОРИНЕ място “Карлуковски карст”, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Землището на с. Реселец представлява интерес и за студентите и преподавателите на Биологичния факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Богатото видово разнообразие и биотопи с различни екологични условия са изключително подходящи за провеждане на една от най-важните форми на обучение на студентите – летни учебни практики, които се изпълняват в този район вече в продължение на 30 г.

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган Община Червен бряг, Област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим І” п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg