Традиционната българска кухня тук се разнообразява от няколко ястия, характерни само за Реселец, които непременно трябва да бъдат опитани. Това са прословутият реселешки лучник, който освен с уникалния реселешеки воден лук, за разлика от другите места в страната, се прави с яйце и сирене.

В миналото, р. Ръчене е била обитавана от 13 вида риба, от която местните приготвяли изключителна рибена супа, която можела да бъде опитана само тук. Днес за съжаление, видовете риба са намалели до 7, но всички те се използват за старата рецепта. От тях се приготвя и реселешкият рибник, в който между две олби (пласт тесто) се поставят малки цели рибки бельовки.

На реселешките специалитети имаха възможност да се насладят и гостите на Х-то Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, през април 2013 г. във Велико Търново, където беше представен проекта „Развитие на туристическа атракция “Тектонски гребен Калето”.

 

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган Община Червен бряг, Област Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим І” п.к. 5980, тел. + 359 659 927 08, факс + 359 659 923 51, интернет адрес: http://www.chervenbryag.eu, е-mail: municipality@chervenbryag.bg